Navigácia

 • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA, Sídl. Rozkvet 2047 v Považskej Bystrici Vám oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods.5  udeľuje na deň 21. marca 2018 /streda/ žiakom 7. a  8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov: celoslovenské Testovanie 9 – 2018. Žiaci ostatných ročníkov sa vyučujú podľa štandardného rozvrhu.  Mgr. Nataša Kováčová, riaditeľka školy

 • TESTOVANIE 9 - 2018

  Milí naši deviataci, blíži sa Testovanie 9, ktorého cieľom je získať obraz o vašich výkonoch, o úrovni vedomostí a zručností v testovaných predmetoch -  slovenský jazyk a literatúra a matematika, monitorovať úroveň vašej pripravenosti na ďalšie štúdium.

  V najbližších dňoch sme pre vás upravili rozvrh hodín a zaradili sme do vyučovania viac hodín matematiky a slovenského jazyka, aby ste si mohli nadobudnuté vedomosti a zručnosti ešte viac precvičiť a upevniť.

  Želáme vám všetkým, aby ste Testovanie 9 úspešne zvládli a dosiahli čo najlepšie výsledky. 

  Všetky potrebné informácie o Testovaní 9 - 2018 získate tu:  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 • Pomáhame deviatakom správne sa rozhodnúť

  Nie je to tak dávno, čo sa v našej škole uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov deviatych ročníkov a ich detí so zástupcami stredných škôl a zástupcom z firmy PSL.  Cieľom tohto, z nášho pohľadu prínosného, podujatia bolo pomôcť žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu. V aktivitách, v ktorých sa orientujeme na voľbu strednej školy a následne povolania pokračujeme aj ďalej. Uvedomujeme si totiž, že moderná škola by mala disponovať s modernými nástrojmi, ktoré dokáže efektívne využívať. Potrebu modernizácie vidíme aj v oblasti výchovného poradenstva a hľadáme vhodné metódy, aby sme boli rodičom a žiakom čo najviac nápomocní.

  Výchovná poradkyňa Mgr. Lucia Mináriková absolvovala množstvo školení, ktoré boli súčasťou národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, do ktorého sa naša škola zapojila.

  Prioritným zameraním národného projektu bolo  zvýšenie zamestnanosti a efektívna príprava žiakov základných škôl pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.

  Mnohé aktivity, ktoré sme si počas trvania národného projektu osvojili,  sa snažíme implementovať pri práci s našimi žiakmi, predovšetkým ôsmakmi a deviatakmi. Medzi ne patrí aj počítačová diagnostika s názvom COMDI. Žiakom deviatych ročníkov sme ponúkli možnosť otestovať sa pomocou tejto diagnostiky.

  Spomínaný modul je zložený z testových úloh zameraných na diagnostiku študijno – profesijných predpokladov, na správnu voľbu budúceho profesionálneho zamerania žiakov základných škôl. Žiak tak môže získať reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a svojich možnostiach uplatnenia sa vo svete práce. Tento modul, ktorý je uznávaný aj vo svete, môžu využívať iba školy, ktoré sa do národného projektu zapojili a my sme jedna z nich. Žiaci našej školy si pod vedením  výchovného poradcu a špeciálnej pedagogičky, ktorá nám je vždy nápomocná,  prešli touto počítačovou diagnostikou. Výsledky tejto časovo náročnej diagnostiky obsahujú komplexný opis osobnosti žiaka, jeho schopností, zručností, profesijné predpoklady a porovnáva ich s jeho vlastnými predstavami. Na základe týchto výsledkov sa potom žiakovi odporučí vhodná stredná škola, konkrétny učebný či študijný odbor. K analýze výsledkov sme pozvali špeciálnu pedagogičku z CPPPaP v Považskej Bystrici. Do školy prišli žiaci so svojimi rodičmi a výchovná poradkyňa v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou rodičom a žiakom poskytla podrobnú analýzu výsledkov tejto diagnostiky. Toto stretnutie je pre nás, pre rodičov a pre ich deti veľkým prínosom. Otázniky, ktoré viseli vo vzduchu pri výbere strednej školy zmizli a my veríme, že sme rodičom a žiakom uľahčili rozhodovanie, ktoré ovplyvní budúcnosť ich detí.

                                                                                                    Mgr. Lucia Mináriková

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis sa uskutoční v dňoch 25.4.-26.4.2018 na prízemí v triedach 3.A a 4.A.  Na deti sa tešia naši Šmolkovia, ktorí ich budú počas zápisu sprevádzať.

  Milí rodičia, všetky ďalšie informácie týkajúce sa zápisu nájdete tu: 

  Aktivity našej školy si môžete pozrieť na fc stránke Súkromná základná škola DSA Považská Bystrica tu: 

  BENEFIT NÁŠHO ZRIAĎOVATEĽA DSA: 

  bezplatné zabezpečenie školských pomôcok pre každého prváčika

 • Máme ďalší pohár

  Chlapci - basketbalisti, vybojovali krásne 1. miesto v okresnom kole basketbalového turnaja. Želáme silu, bojovnosť a šťastie v  dueloch obvodného kola. Držíme palce!

 • Víťazstvo v okresnom kole dejepisnej olympiády

  Našej Katke Poznikovej, žiačke 8.B triedy, blahoželáme k víťazstvu v okresnom kole dejepisnej olympiády. Všetci budeme držať palce aj v krajskom kole. 

 • Poďme všetci podporiť naše žiačky

  Naše žiačky 2.A triedy Jessica Turská a Nela Vančová sa stali finalistkami celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. O ďalšom úspechu ich výtvarných prác môžeme rozhodnúť my všetci svojimi lajkmi priamo na fc stránke RAABE.

  Podporme kreativitu J. Turskej lajkom tu:

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583807551657109.1073741852.114764378561441/1583829594988238/?type=3&theater

   

 • Jarné prázdniny

  Vážení rodičia, v dňoch 19.2.-23.2.2018 sú jarné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 26.2.2018.

 • Fašiangový karneval

  V týždni pred jarnými prázdninami naši pedagógovia pripravili pre deti a predškolákov fašiangový karneval. Ten tohtoročný bol obohatený o videoprojekciu a pochovávanie basy. Tak ako po minulé roky, ani teraz nechýbala skvelá diskotéka v technickom prevedení pána Buča, sladké fánky a čajík. Ďakujeme všetkým pedagógom, starším žiakom  za prípravu a pomoc pri realizácii karnevalu. 

 • Oznam

  Vážení rodičia, predpokladaný návrat žiakov z lyžiarskeho výcviku je v piatok 16.2.2018 o 14.30 hod. pri studničke.  

 • Víťazstvo v okresnom kole matematickej olympiády

  Naša žiačka Zuzka Masaryková úspešne vyriešila všetky náročné matematické úlohy a vybojovala v okresnom kole matematickej olympiády krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 • POZVÁNKA

 • ÚSPECH V OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  Krátko po začiatku nového roka 2018 sa v CVČ v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Už šestnásteho januára sa naši dvaja žiaci, Jakub Ondrásky a Richard Lagín, zúčastnili neľahkého súboja v znalostiach tohto svetovo najrozšírenejšieho jazyka. Jakub zabojoval v kategórii 1A a Richard 1B. Obaja sa museli popasovať s náročnými úlohami v písomnej i ústnej časti. O ich skvelých vedomostiach a zručnostiach svedčí aj ich umiestnenie. Jakubovi gratulujeme za pekné 10. miesto a Richardovi za vynikajúce 3. miesto. PaedDr. A. Miková

 • SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

  Majú za sebou prvý polrok. Čaká ich prvé vysvedčenie za prácu, ktorú v škole odviedli, za všetko, čo sa naučili. Skamarátili sa s písmenkami, ktoré im už viac nerobia problémy pri písaní či čítaní. Áno, sú to naši prváci. Usilovní, zvedaví a šikovní.

  Aby sa mohli dozvedieť a naučiť ešte viac, privítali sme ich 29. januára v našej malej, ale útulnej knižnici. Pani učiteľka Miková spolu so žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka pripravila pre prváčikov zaujímavé divadielko o princeznej Ruženke.

  Na žiakov čakala aj malá výstava kníh vydavateľstva Ikar, ktoré si mohli zakúpiť. Čo je ale najhlavnejšie, zoznámili sa s titulmi, ktoré knižnica ponúka, dozvedeli sa, ako sa dá knižka požičať, kedy najneskôr ju treba vrátiť a ako sa v knižnici správať.

  Dúfame, že už najbližšie, keď bude knižnica otvorená, sa tu viacerí z nich zastavia, aby si požičali svoju prvú knižku zo školskej knižnice. Tešíme sa na vás, prváci.

  Samozrejme, vítaní sú všetci žiaci našej školy.

                                                                                               Miková Adriana

                                                                                                 Školská knihovníčka

 • Prezentácia stredných škôl na Súkromnej ZŠ DSA Rozkvet

  Čas podávania prihlášok do stredných škôl sa blíži a žiaci deviateho ročníka stoja pred neľahkým rozhodnutím, výberom strednej školy. Toto rozhodnutie sa netýka len žiaka, ale i zákonných zástupcov, ktorým je v prípade potreby a záujmu k dispozícii v škole výchovný poradca. Ak má žiak záujem o strednú školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu, takzvané „talentovky“, podáva prihlášku do 20.2. 2018. Ostatní žiaci majú čas rozhodnúť sa do 10.4. 2018.

  Niekedy je veľmi náročné skĺbiť záujmy dieťaťa s možnosťami uplatnenia na trhu práce. Je  dobré, keď žiak už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví a čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. Medzi deviatakmi sa však nájdu i takí, ktorí vôbec nevedia, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť, ktorý odbor si spomedzi ponúkaných možností vybrať.

  Preto sa naša základná škola po minuloročných skúsenostiach opäť rozhodla uskutočniť stretnutie so strednými školamiStretnutie sa uskutočnilo 18. januára 2018 a bolo určené žiakom deviateho ročníka a ich zákonným zástupcom. Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť rodičom i žiakom možnosť priamej komunikácie so strednými školami, príležitosť konzultácie a získanie informácií o jednotlivých učebných a študijných odboroch priamo od strednej školy. Pozvanie prijala aj Mgr. Anna Konrádová, špeciálna pedagogička z CPPPaP v Považskej Bystrici. Rodičom i žiakom poskytovala individuálne konzultácie a cenné rady o tom, ako postupovať pri výbere strednej školy.

  Veľkým prínosom pre všetkých bola nepochybne i účasť zástupcu jednej z popredných firiem v Považskej Bystrici, firmy PSL, a.s., Vladimíra Kollára, ktorý predstavil firmy vstupujúce do duálneho vzdelávania. Povedal, že duálny vzdelávací systém výrazne posilňuje praktické vyučovanie a žiakom prináša možnosť získať rôzne benefity poskytované zamestnávateľom. Zároveň potvrdil, že ho považuje za veľké pozitívum a rodičom vysvetlil, ako postupovať v prípade záujmu o tento typ vzdelávanie.

                  O skúsenostiach s duálnym vzdelávaním, jeho perspektívach a možnostiach štúdia hovoril aj riaditeľ SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici Štefan Capák.

   Informácie stredných škôl  o možnostiach štúdia, učebných a študijných odboroch, duálnom vzdelávacom systéme, kritériách prijatia, ako i pripravovaných podujatiach pre žiakov považujeme za veľmi dôležité a veríme, že práve toto stretnutie pomôže našim deviatakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu.

                                                            Mgr. L. Mináriková, výchovná poradkyňa

   

   

 • Mobilní používatelia

  Milí mobilní používatelia,

  Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

  Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

 • Rozvrhy hodín

  Milí učitelia, rodičia, žiaci,

  môžete si skontrolovať  rozvrh hodín.  Stačí kliknúť na odkaz v hornej časti stránky.