Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk 2 2AJ
Aplikačná matematika APM
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSL
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hra na flaute HFL
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Komunikácia a rétorika KIR
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova evanjelická NBE
Nemčina krok za krokom NKK
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk 2 2NJ
Občianska náuka OBN
Pohybová príprava PPB
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoznávame svet SPS
Správanie Spr
Svet práce SEE
ŠKD I. ŠK1
ŠKD II. ŠK2
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivá dramatika TDA
Tvorivé dielne TVD
Tvorivé písanie TOF
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zelený svet ZES

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018