Navigácia

Rada školy

Štruktúra Rady školy

 

Rada školy pri ZŠ Rozkvet 2047 v Považskej Bystrici sa skladá z 11 členov:
• 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
• 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
• 4 zvolení zástupcovia rodičov
• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa